Jaarplan
2023

1 Inleiding

Dit jaarplan geeft een overzicht van de geplande activiteiten van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Drimmelen (verder Adviesraad) voor 2023.
De looptijd van het jaarplan is een kalenderjaar. Het jaarplan komt regelmatig aan de orde op de vergaderagenda van 2023 van de Adviesraad. 

Voor vragen: info@asd-drimmelen.nl

2. Instellingsbesluit

Per 1 januari 2023 werden de twee bestaande platforms (Wmo-Platform en Platform Sociale Zekerheid ) opgeheven en werd een instellingsbesluit door B&W vastgesteld waarin de doelstellingen, taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein worden geregeld.

uit de raadsbrief aan de gemeenteraad:

De gemeente Drimmelen wil haar taken in het sociaal domein integraal, in samenhang, uitvoeren. Het instellen van 1 orgaan dat inspraak en advisering vanuit inwoners regelt, op het gebied van het sociaal domein en onderwerpen verwant aan het sociaal domein past daarbij. Door samenvoeging van het platform Sociale Zekerheid en Wmo - platform wordt vanaf 1 januari 2023 een Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen actief.

De Adviesraad Sociaal Domein zal opgenomen worden in het op te stellen Participatiebeleid van de gemeente Drimmelen. 

3. Huishoudelijk reglement

Behalve het instellingsbesluit is er ook een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld. Het is een aanvulling op het instellingsbesluit. Het is vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad op 11 januari 2023. Tijdens deze vergadering werd J. Broos voorgedragen als voorzitter van de Adviesraad ter benoeming door B&W.

De Adviesraad heeft werkgroepen die bestaan uit leden van de Adviesraad, zo mogelijk aangevuld met belangstellende inwoners. De taak van de werkgroepen is om op hun aandachtsgebieden enerzijds informatie te verzamelen en te delen met de overige leden van de Adviesraad en anderzijds om contacten te onderhouden met organisaties en cliënten op die aandachtsgebieden. Zij verrichten voorbereidend werk voor het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. De werkgroepen hebben direct contact met de betreffende beleidsambtenaar. De werkgroepen zijn Jeugd, Participatie en Wmo.

4. Leden

J. Broos voorzitter
G. v. d. Linden secretaris, lid werkgroepen Wmo en Participatie
J. Mureau penningmeester, lid werkgroep Participatie
H. Neienhuijsen, lid werkgroep Jeugd
J. v. Bohemen, lid werkgroepen Participatie en Wmo
E. Dudok, lid werkgroep Wmo
L. Dietvorst, lid werkgroep Wmo
J. Seelaar, lid taakgroep wonen
J. v. Rheenen, lid werkgroepen Jeugd en Participatie

De Adviesraad vergadert iedere maand.
Door een andere structuur zouden tijd en plaats aangepast kunnen worden.

5. Wat doet de ASD-Drimmelen (Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen)?

De Adviesraad is het adviesorgaan van de gemeente met de functie gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het College van Burgemeester en Wethouders over de lokale invulling van de wetgeving in het sociaal domein, kortom over beleid en uitvoering betreffende de Wet Maartschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet.

De Adviesraad richt zich daarbij op de belangen van alle inwoners, met extra aandacht voor de belangen van de kwetsbare inwoners. De leden van de adviesraad zijn vrijwilligers en vertegenwoordigen geen organisatie. Zij voelen zich betrokken bij wat er binnen het sociaal domein in de gemeente Drimmelen gebeurt. Zij onderhouden contact met de inwoners en met (sociale belangen)organisaties.

De Adviesraad formuleert voornemens voor 2023 die erop gericht zijn om deze planmatig aan te pakken, maar voor een deel zal er ook aanleiding zijn om te improviseren.

De Adviesraad ziet als adviesorgaan vijf belangrijke taken voor zichzelf:

6. Speerpunten 2023

6.1. Speerpunten Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen

6.2. Speerpunten werkgroepen

Jeugd

Het aandachtsgebied valt in grote lijnen samen met de werkingssfeer van de Jeugdwet. 

De Jeugdwet beoogt hulp te verlenen in opvoedingssituaties en kinderen te beschermen in bedreigende omstandigheden. Het gaat om minderjarige kinderen. Opvoedingsproblemen kunnen gelegen zijn in psychische problemen, verstandelijke of lichamelijke beperkingen, dan wel in opvoedingsproblemen bij de ouders. Het beleid is gericht op:

Verder wil de werkgroep Jeugd betrokken zijn bij het regionale overleg over de Jeugdvisie.
Afspraak met de ASD’s van de regio West-Brabant Oost (Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout) en de gemeenten: twee keer per jaar wordt een regionale bijeenkomst voor de \Werkgroep Jeugd georganiseerd, waarop men geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen binnen regio WBO.

Het contact met CJG en scholen zal extra aandacht vragen.

Participatie (werk en inkomen)

Het aandachtsgebied Participatie valt in grote lijnen samen met de werkingssfeer van de Participatiewet.

De Participatiewet regelt o.a. de toekenning van bijstandsuitkeringen en verplicht de gemeente om zoveel mogelijk mensen naar een plek op de arbeidsmarkt te leiden.
De wet is van toepassing op mensen die:

Verdere onderwerpen die in deze werkgroep aan de orde kunnen komen in het kader van het minimabeleid van de gemeente:

Deze werkgroep heeft o.a. contact met de vereniging BUS: Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen

Het overleg met b.v. de jobcoach en MidZuid zal extra aandacht vragen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Het aandachtsgebied Wmo valt in grote lijnen samen met de werkingssfeer van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning beoogt inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving.
De Wmo verplicht gemeenten om ondersteuning te bieden aan mensen die daar moeite mee hebben, zoals ouderen en mensen met een beperking. De wet onderscheidt drie aandachtsgebieden:

Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn bv.:

Interesse in een werkgroep?

Meld je aan via info@asd-drimmelen.nl!

Voor meer informatie: www.asd-drimmelen.nl

Bijlage: Rooster van aftreden en kiesbaarheid

X= aftredend, na een zittingsperiode van 4 jaar, of op eigen verzoek.
Na aftreden is herbenoeming mogelijk, in overeenstemming met Artikel 5 lid 2 en lid 3 van het Instellingsbesluit,
én met Artikel “Benoeming” lid 2 van het Huishoudelijk Reglement.
Dit rooster wordt na elke mutatie herzien.