Nieuws
Mei 2023

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert Burgemeester en Wethouders over het beleid rond  de Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen en Jeugd.


In de bijeenkomst van mei werden, onder meer, onderstaande onderwerpen besproken.

Beleidskader Maatschappelijke Opvang

Er is een nationaal actieplan dakloosheid: Eerst een Thuis. De bedoeling is dat iedereen in 2030 een thuis heeft. Het behouden van een thuis staat centraal of het zo snel mogelijk krijgen van een stabiel thuis. 

De adviesraad heeft kanttekeningen geplaatst bij dit plan.
De gemeenteraad Breda bepaalt en de gemeente Drimmelen moet zorgen voor haar inwoners wat opvang en preventie betreft. Gemeenteraad en adviesraad hebben slechts een beperkte tot geen inbreng. 

De adviesraad heeft zorgen over de begeleiding, de opvang en de bekostiging.

Wonen

De werkgroep “senioren en wonen” legt op dit moment vooral de nadruk, zoals ook elders gebeurt, op “hoe bouwen we een zorgzame samenleving”.
We moeten éérder praten over later. Dat beperkt zich niet tot huizen, maar gaat ook over woonomgeving, gemeenschappelijke voorzieningen en dergelijke.

Participatie (= actieve deelname)

In het rapport “Burger in zicht!” bepleit de nationale ombudsman meer participatie en invloed van burgers in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

De ombudsman bepleit ook dat gemeenten meer gebruik moeten maken van de kennis en kunde van hun adviesraden.

Hulpmiddelen

Niet iedereen weet dat hulpmiddelen vergoed kunnen worden door het UWV.
De voorzieningen (zoals hulpmiddelen) zijn vooral bedoeld om hindernissen weg te nemen voor werk of opleiding.

Energiearmoede

Uit de gesprekken van de werkgroep blijkt steeds vaker: energiearmoede is in feite armoede.
Het is daarmee niet langer alleen een energievraagstuk. En dus ook geen technologisch maar een sociaal vraagstuk. 

Een voorbeeld van de sociale aanpak van dit vraagstuk is de menukaart van "Energie Samen Zuid-Holland".
Daarin staat dat je alles tegelijk aan zou moeten pakken en dan beginnen met de problemen van de bewoners. 

Ontmoetingsruimte

Enkele leden woonden de avond bij van het Alzheimercafé en rapporteerden daarover.
Wat ze daar beseften: in Made is niet echt een ontmoetingsruimte beschikbaar.  
Een ruimte dus waar mensen vrijblijvend kunnen binnenlopen om gezellig samen te zijn, een praatje te maken en een kopje koffie te drinken. 

In andere dorpen kan dat wel.