Nieuws
Maart 2023


De Adviesraad Sociaal Domein adviseert Burgemeester en Wethouders over het beleid rond  de Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen en Jeugd.


In de bijeenkomst van maart werden, onder meer, onderstaande onderwerpen besproken.

Leden

De ASD Drimmelen vergadert iedere maand op af te spreken tijd en plaats.
De werkgroepen vergaderen wanneer dat nodig is. 


De Adviesraad zou graag met mensen in contact komen die interesse hebben om mee te denken in de raad en/of een werkgroep.

18 jaar

De Adviesraad vraagt de gemeente extra voorlichting te geven aan jongelui die 18 jaar worden.

 Zodra tieners 18 jaar worden komt er heel wat op hen af. Er zijn gemeenten die bv. een felicitatiekaart of een brochure sturen. 

Die informatie is bedoeld om te voorkomen dat jongelui in de problemen komen. 


Zorgpremie

In een aantal gemeenten kunnen mensen met een handicap en chronisch zieken een beroep doen op een tegemoetkomingsregeling voor de zorgpremie. 

Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten in ons land als het om de hoogte van de tegemoetkomingsregeling gaat.
In Drimmelen is er voor mensen met een minimuminkomen een collectieve ziektekosten -verzekering afgesloten.
Verder is er een maatwerkvoorziening voor meerkosten voor chronisch zieken of gehandicapten. 

Wmo-WLZ

Er kan zich een situatie voordoen dat iemand 24 uur per dag afhankelijk is van zorg en ondersteuning. Een aanvraag WLZ (Wet Langdurige Zorg) zou dan zeker op zijn plaats zijn. 

Als een dergelijke aanvraag zich gaat voordoen is het van belang dat de aanvrager duidelijkheid wordt geboden om te komen tot een beslissing. Een WLZ-indicatie is levenslang geldig. 

Armoede en energietransitie

De Adviesraad vroeg hoeveel gezinnen in Drimmelen in aanmerking kwamen voor de energietoeslag. 

Deze toeslag  is in 2022 aan 770 gezinnen in Drimmelen uitgekeerd. Er zijn andere voorzieningen waar inwoners gebruik van maken zo zijn er bv. 50 gezinnen bij de voedselbank.
Ook werd 504 keer hulp van leergeld aangevraagd en 39 keer werd schuldhulpverlening in 2022 ingezet.    

Wat de woningaanpassingen betreft voor de energievraag stelt de “Werkgroep Transitie” voor om eerst te kijken naar huishoudens met kinderen en lage inkomens in slechte koop- of huurwoningen. Dan de andere huishoudens met een laag inkomen in slechte huur- of koopwoningen en tot slot pas naar andere groeperingen.


Meer weten?

Neem dan contact op met de voorzitter van ASD-Drimmelen
- via tel. 06-51055721 of
- via info@asd-drimmelen.nl of
- via deze website.