Uit het Wmo-overleg
van
September 2022

Gesprek P. Hermus

Het Platform had de heer Hermus uitgenodigd om met het Platform te overleggen over de positie van de agrarische sector in Drimmelen. Hij is voorzitter van de ZLTO (=Zuidelijke Land- en TuinbouwOrganisatie). Dit is een organisatie voor boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.

Het ging met name over het betrekken van de agrarische sector bij het beleid. Ook over de sociale positie van de agrarische ondernemers en de bijdrage die men levert op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe teelten en diensten, zoals natuurontwikkeling.

De sector maakt zich zorgen over de onzekere toekomst. Dit betreft zowel het gemeentelijk, nationaal en internationaal beleid. Deze onzekerheid heeft vaak invloed op het gezinsleven.

Energietoeslag- energiearmoede

Er is gesproken over de inzet van de gemeente om de armoede onder de inwoners als gevolg van de energieproblematiek aan te pakken. Wat doet de gemeente en wat kan beter. Het gaat niet alleen om de isolatie van huizen al is dat het startpunt. Het gaat ook over de aanpak van de armoede als gevolg van de kosten van de energie.

De gemeente heeft de inwoners benaderd over: cadeaubonnen, inkoopacties, verduurzaming en energiezuinig wonen. Aan de inwoners die in aanmerking komen voor extra energietoeslag wordt een brief gestuurd. Bij het Energieloket Drimmelen kunnen nog steeds energiecadeaubonnen, energietoeslag en meer aangevraagd worden.

Asielbeleid

Het Platform is benieuwd naar het standpunt van de gemeente over de vraag van de overheid om een bijdrage te leveren aan de asielproblematiek en de huisvesting van statushouders.
Op dit moment lijkt er nog geen duidelijke eensgezinde visie te zijn als antwoord op de vraag van de overheid over de medewerking aan de opvang van asielzoekers.

Wonen

Tijdens de week van het wonen (14-18 november) wordt in Brabant stil gestaan bij de problematiek van de woningbouw.
In de Platform vergadering van november zal, samen met de KDOB (KBO-Kring  Drimmelen en Ouderen Belangengroepen), besproken worden hoe in Drimmelen stappen kunnen worden gezet voor voldoende seniorenwoningen en de daarbij behorende zorg en ondersteuning.


Wmo-hulpmiddelen

De regio - gemeenten willen gezamenlijk een nieuwe overeenkomst afsluiten voor de inkoop. De regio wil nadere afspraken vastleggen tussen gemeenten en leveranciers over de kwaliteitseisen voor levering, onderhoud, duurzaamheid, eisen aan personeel e.d. 

Het programma van eisen wordt aangepast.