Adviesraad Sociaal Domein
Drimmelen

Terugblik 2023

Terugblik 2023

Per 1 januari 2023 werden de toen twee bestaande sociale platforms (Wmo-Platform en Platform Sociale Zekerheid ) opgeheven.

Gelijktijdig werd het instellingsbesluit van de Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen vastgesteld door B&W van Drimmelen . Daarin zijn de doelstellingen, taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen geregeld.

Tijd voor een terugblik op 2023.

Uit de raadsbrief aan de gemeenteraad:

De gemeente Drimmelen wil haar taken in het sociaal domein integraal, in samenhang, uitvoeren. Het instellen van één orgaan dat inspraak en advisering vanuit inwoners regelt, op het gebied van het sociaal domein en onderwerpen verwant aan het sociaal domein, past daarbij. Door samenvoeging van het Platform Sociale Zekerheid met het  Wmo-Platform is vanaf 1 januari 2023 de Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen actief.

De Adviesraad zal opgenomen worden in het op te stellen Participatiebeleid van de gemeente Drimmelen

Behalve het instellingsbesluit is er ook een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld. Het is een aanvulling op het instellingsbesluit.
Het is vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad op 11 januari 2023.

Start

Op 11 januari 2023 vond de eerste vergadering plaats van de nieuwe Adviesraad.

Het was, gezien de voorgeschiedenis, een historisch moment voor de gemeente. De directe aanleiding was het stoppen van het Platform Sociale Zekerheid. De leden van dat Platform werden evenals de leden van het Wmo- Platform uitgenodigd lid te worden van de Adviesraad.
Het is jammer dat alleen J. v. Rheenen is toegetreden tot de ASD vanuit het Platform SZ. 

J. Broos werd op voordracht van de leden door B&W benoemd als voorzitter. G. v. d. Linden werd secretaris en J. Mureau de penningmeester. S. Terlouw bleef de contactambtenaar. 

Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) komt voor iedere vergadering bij elkaar om de vergadering voor te bereiden.

Werk aan de winkel

- Een nieuw logo werd ontworpen.
- Er kwamen nieuwe e-mailadressen: info@asd-drimmelen.nl en afgeleiden daarvan.
En een nieuwe website: www.asd-drimmelen.nl.
- De interne discussiegroep wmo-group, om onderlinge berichten te versturen, werd asd-group.
- De bestaande aandachtsvelden vanuit het Wmo-Platform werden aangepast en ”omgezet” naar werkgroepen.
- Werkgroepen; Jeugd, Participatie en Wmo werden samengesteld op basis van belangstelling van de leden. Om verwarring werd vervolgens gekozen om, in plaats van. "Participatie", “Werk en Inkomen” te gebruiken voor de werkgroep.
- Coördinatoren werden aangesteld: Jeugd (J. Broos), Werk en Inkomen (G. v.d.Linden), Wmo (J. v.Bohemen en M. Wilting)
- Op basis van actuele zaken werden vervolgens werkgroepjes gevormd voor: e-health, communicatie, participatie, energietransitie, wonen.
-De voorzitter is betrokken bij de gemeentelijke pilot "Inclusie-Iedereen doet mee!".

Na overleg met P. v.d.Horst (directeur van de landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein) werden procedures afgesproken zoals:
- Hoe te handelen als werkgroep
- Hoe te handelen bij het uitbrengen van een advies

Verder:


- Er werden afspraken gemaakt met de wethouders en burgemeester om een vergadering van de ASD bij te wonen. In middels hebben de wethouders en de burgemeester (soms een deel) een vergadering bijgewoond.
- J .v. Bohemen informeert de ASD over webinars en nieuws van de Koepel.
- Leden hebben webinars en bijeenkomsten van De Koepel bijgewoond.


Communicatie
- In overleg met de gemeentelijke afdeling Communicatie is in het Carillon een interview met de voorzitter verschenen.
- Iedere maand verschijnt een kort verslag (Nieuws uit de Adviesraad) over de besproken agendapunten in het Carillon,  in Rondom de Toren en op onze site www.asd-drimmelen.nl.
- Alle leden en contactambtenaar Terlouw bekeken diverse websites van andere ASD’s om te zien wat we daarvan konden leren.
- De communicatie werkgroep is voornemens om, met de ASD, voorstellen uit te werken om ook elders, en op andere tijden, te gaan vergaderen. Daardoor kan de Adviesraad nog bekender en  dichter bij de inwoners komen.

Gesprekken met beleidsmedewerkers en (ervarings)deskundigen

- De maandelijkse agenda met bijlagen wordt behalve naar de leden ook gestuurd aan betreffende beleidsmedewerkers en wethouders.
- Met beleidsmedewerkers S. Terlouw en J. Schoenmakers wordt de agenda voor een komende vergadering besproken.
 

Er is gesproken met:
- de casemanagers Wmo (L. v.Kuijk en I. Vos) over de gesprekken met hulpvragers
- S. Wilms over vluchtelingen en statushouders en laaggeletterdheid
- T. Kuijsters over de hervormingsagenda Jeugdzorg
- N. Stremme de inclusie agenda
- C. Geurts over hulpmiddelen en cliëntervaringsonderzoek
- J.  v. Eijnatten over Gala en Spukgelden
- I. Coenders over wonen
- H. Stam over het beleidsplan Sociaal Domein en  Maatschappelijke Opvang


En we hadden een uiteenzetting van G. v. Halen, voorzitter van BUS (Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen/ Burgerkracht  Uit Samenwerking)

Excursie
In oktober zijn we op excursie geweest naar Mid-Zuid in Oosterhout en het bedrijf Hazera in Made.

Adviezen
We hebben advies uitgebracht over de hulp voor de 18 jarigen. Dit advies is niet door B&W overgenomen.

Leden
Op 1 januari 2023 had ASD-Drimmelen 8 leden.
Op 31 december 2023 had de ASD 10 leden.
M. Wilting en F. Jansen zijn lid geworden.

De Leden

Bijgaand het Rooster van aftreden van de leden (op basis van de zittingstermijn van 4 jaar).

* Johan Broos is formeel benoemd als voorzitter ASD-Drimmelen per 1 januari 2023 tot 1 januari 2027.

X= aftredend, na een zittingsperiode van 4 jaar, of op eigen verzoek. 

Na aftreden is herbenoeming mogelijk in overeenstemming met  Artikel 5 lid 2 van het Instellingsbesluit en met het Huishoudelijk Reglement, Artikel “Samenstelling” lid 3.

Dit rooster wordt na elke mutatie herzien.