Augustus 2023De Adviesraad Sociaal Domein adviseert Burgemeester en Wethouders over het beleid rond  de Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen en Jeugd.


In de bijeenkomst van augustus werden, onder meer, onderstaande onderwerpen besproken. 

Inwonerparticipatie

Het betrekken van inwoners bij het beleid en bij de uitvoering daarvan is een lastige zaak.   

Participatie vraagt om echte samenwerking en niet alleen om inspraak. Inwoners zouden een grote rol moeten kunnen spelen bij het plannen en uitvoeren van beleid in de gemeente. 

Voor de adviesraad is dit een voortdurend onderwerp van gesprek en zorg.
Samenwerking met andere organisaties is noodzaak.
Maak burgers het startpunt van beleid is de stelling van de adviesraad!

Jeugd:

De adviesraad denkt dat het voor een aantal 18 jarigen belangrijk is om te weten wat er voor hen verandert. Zij vraagt zich af of er toch niet een manier is om de jongeren en hun ouders hier op te attenderen en te ondersteunen.

De gemeente stelt iedere 4 jaar een preventie- en handhavingsplan op betreffende alcohol en drugs. Dit zal nu weer gebeuren voor 2024-2028. De adviesraad wil hierin meedenken en kijken of en hoe de afgesproken doelen zijn bereikt. Zoals:

- Het aantal jongeren dat tenminste 1 keer per 4 weken alcohol drinkt is afgenomen;
- De naleving van de leeftijdsgrens van alcoholverkoop is gestegen;
- Ouders vinden het niet goed dat hun kinderen onder 18 jaar alcohol drinken;
- Het percentage jongeren dat drugs gebruikt neemt af … ?

Energietoeslag:

De rest van de energietoeslag (€ 800,-) kan pas worden uitgekeerd als de participatiewet in de Tweede Kamer is aangenomen. Gezien de  huidige politieke situatie zal dit langer duren. Dit treft natuurlijk het meest de mensen met de laagste inkomens.

De adviesraad vraagt zich af of de gemeente een rol kan spelen bij de financiële problemen van bv. getroffen middenstanders.
Hoe verloopt de hulp via de Tegemoetkoming Energiekosten voor bedrijven die veel energie gebruiken, bv. bakker en slager?

Cliëntervaringsonderzoek:

Voor de gemeente is het belangrijk om te weten hoe inwoners de ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ervaren. 

Cliënten geven aan over het algemeen tevreden te zijn.
Maar.. opvallend is dat 55% niet wist dat men gebruik kon maken van een onafhankelijk ondersteuner en 50% zou extra hulp willen bij die ondersteuning. 13% geeft een 5 of lager voor een geboden oplossing. 

De adviesraad gaat in gesprek met de gemeente om te bezien hoe dit kan verbeteren.  


Meer weten?

Neem dan contact op met de voorzitter van ASD-Drimmelen
- via tel. 06-51055721 of
- via info@asd-drimmelen.nl of
- via deze website.