Jaarverslag Wmo-Platform

Terugblik 2022 Wmo-Platform Drimmelen

Het jaar 2022 is het laatste jaar van het Wmo-Platform Drimmelen. In 2023 gaat het op in de Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen.

Het Wmo-Platform heeft in 2022 veel onderwerpen behandeld die veel invloed hebben op het welzijn van de inwoners van Drimmelen. Bovendien hebben de leden zich in werkgroepen bezig gehouden met diverse onderwerpen

Doelstellingen:

Leden:

Aantal leden per 1-1-2022: 9
Afgetreden leden: 2
Toegetreden leden: 1
Aantal leden per 31-12-2022: 8

Activiteiten in 2022

Aantal vergaderingen: 1 maal
Werkbezoeken : 1

Onderwerpen die besproken zijn in 2022.

1. Lezing Jan Rotmans

In oktober 2022 sloten we een werkbezoek aan de gemeente Peel en Maas af met een lezing van Jan Rotmans. Zijn boodschap was dat wij - en ook de politici - de grip op ons leven kwijt zijn. Start nieuwe projecten voor de gemeenschap en gemeenschapsontwikkeling. Dat is een mooi motto voor de start van Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen.

2. Programma’s politieke partijen

Het Platform heeft met alle politieke partijen een gesprek gehad over hun programma en over de belangrijke thema’s van het Platform. Er is een eindverslag gemaakt van die gesprekken en dat is aan alle partijen ter informatie toegezonden.

3. Participatie

Gemeenten zijn wettelijk verplicht een goede participatiesamenleving te bouwen. Het Wmo-Platform wil in overleg met andere overleggroepen een vorm van burgerberaad.
De zelfsturing in Peel en Maas was een inspirerend voorbeeld . Enerzijds de terughoudende rol van de overheid en anderzijds de verantwoordelijkheid

4. Mantelzorg

Mantelzorgondersteuning vraagt meer aandacht voor clientondersteuning, jeugdige mantelzorgers en bv. vrijwillige hulp, bibliotheken of zorgcoöperaties.

5. Digitalisering van de zorg

Het Wmo-Platform heeft B&W geadviseerd binnen het College een portefeuillehouder verantwoordelijk te maken voor digitalisering. De gemeente kan hierbij helpen en zorgen dat de voorzieningen en inwoners hierop zijn voorbereid.

6. Jeugdhulpverlening

Voor een goede jeugdhulpverlening is het noodzakelijk om meer samen te werken in de regio. De gemeenten Breda, Oosterhout, Altena, Geertruidenberg en Drimmelen hebben een regiovisie opgesteld. Er is overleg geweest tussen de adviesraden van de genoemde gemeenten over deze visie.

7. Woonzorg

De maatschappelijke gevolgen van de dubbele vergrijzing is voor het Wmo-Platform een punt van zorg.
We bekijken hoe we kunnen bijdragen aan wonen, zorg en welzijn voor de ouderen, en de krachten met partners als gemeente, WWZ, KBO, SWO e.d. kunnen bundelen.

8. Agrarische sector

Het Wmo-Platform maakt zich zorgen over de problemen die er spelen binnen de gezinnen in de agrarische sector en heeft een gesprek met de ZLTO gehad.

9. Energiearmoede

De inzet van de gemeente om de armoede onder de inwoners als gevolg van de energieproblematiek aan te pakken is besproken. Het gaat niet alleen om de isolatie van huizen al is dat het startpunt. Het gaat ook over de aanpak van de armoede als gevolg van de kosten van de energie.

10. Wmo-hulpmiddelen

De regio - gemeenten sluiten gezamenlijk een nieuwe overeenkomst voor de inkoop af. Daarin zijn nadere afspraken vastgelegd tussen gemeenten en leveranciers

11. Asielbeleid

Het Platform heeft om een visie op asielbeleid gevraagd. De plotselinge ontvangst van de Oekraïense mensen heeft nog eens duidelijk gemaakt dat de gemeente een eigen asielbeleid moet formuleren.

Resultaat: Adviezen

Het Platform heeft in het overleg met ambtenaren en wethouder haar mening en advies gegeven.
Het betrof diverse onderwerpen zoals: cliëntondersteuning, digitalisering, eenzaamheid, ervaringsdeskundige, hulpmiddelen.

De bespreking van vele onderwerpen leidde onder meer in gedachtewisseling met beleidsmedewerkers: S. Terlouw, H. Stam, T. Kuijsters, C. Geurts, M. Verschuren, L. Lambrechts, N. Stremme, R. Driesen, J. Schoenmakers, HJ Erkens.

Tijdens een bijeenkomst van het Platform is op zijn verzoek aan het overleg deelgenomen door Piet Hermus, voorzitter ZLTO Amerstreek en wethouder H. Bakker.

Communicatie