Nieuws
Maart 2024
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert Burgemeester en Wethouders over het beleid rond  de Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen en Jeugd.


In de bijeenkomst van maart werden, onder meer, onderstaande onderwerpen besproken.

ASD komt naar je toe!!

Op 13 maart vergaderde de Adviesraad in De Cour in Terheijden.
De ASD had diverse organisaties benaderd om hen uit te nodigen met de Adviesraad in gesprek te gaan over onderwerpen die zij/wij belangrijk vinden om te bespreken.
We hadden een gesprek met vertegenwoordiging van Surplus, Sovak, Vijf Heiligen Parochie, directeur Basisschool Zonzeel, Praktijkondersteuner Jeugd, Protestantse Kerk Terheijden.

Onderwerpen die aan de orde kwamen:
- Het gebruik van drugs en alcohol onder jongeren.
- Hoogbegaafde leerlingen verdienen ook extra aandacht.
- De zgn. schermtijd onder de jeugd, ook al op de basisschool.
- De bewoners van Sovak kunnen een rol spelen in hun dorp.
- De pastorale hulp ziet dat mensen lang op hulp moeten wachten en regelt daarom zelf hulp. Denk bv. aan de weggeefkastjes.
- Ook in onze gemeente krijgen statushouders racistische opmerkingen te horen.
- De wachttijden voor Jeugdzorg en Veilig thuis zijn erg lang.

Het was een leerzame bijeenkomst. Idee:
Mogelijk een bepaald thema aan de orde stellen bij het bezoek aan de dorpen na een eerste contact.

Participatie(= deelname en inbreng van inwoners)

De Adviesraad constateert dat de inbreng van de raad wel degelijk meegenomen wordt in de gesprekken van de gemeenteraad.
Inmiddels is ook een concept-reactie ontvangen op het door de Adviesraad uitgebrachte advies aan B&W over de participatie.

Woonzorgbijeenkomst

Er is een projectteam gestart dat een voorlichtingsbijeenkomst over wonen, senioren en zorg gaat voorbereiden.
De bedoeling is om een dergelijke voorlichtingsbijeenkomst dit jaar te houden.

Cliëntondersteuning

Besloten is om een advies uit te brengen aan B&W voor een uitgebreidere voorlichting over de inzet van cliëntondersteuning bij aanvragen door inwoners.
Samen met SWO en de gemeente wordt hierover overlegd.

Meer weten?

Neem dan contact op met de voorzitter van ASD-Drimmelen
- via tel. 06-51055721 of
- via info@asd-drimmelen.nl of
- via deze website.